K oznámeniam o zamietnutí žiadostí, alebo, ide len o dotácie na vedu a výskum?

Publikované 10.08. 2017 o 10:38 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Kauza dotácií na vedu a výskum, padajúca na hlavu ministerstva školstva v garancii koaličnej strany SNS má zjavne klientelistické, protekcionistické a korupčné pozadie. Pozornejšiemu sledovateľovi so záujmom nemôže ale uniknúť, že pri podrobnejšom skúmaní, podobné znaky vykazuje aj prideľovanie a prerozdeľovanie dotácií ľudsko-právnym neziskovkám, v rámci Programu Domáce a rodovo podmienené násilie:
http://www.eeagrants.sk/55-sk/domace-nasilie/
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=700101&l=sk
Istanbulský dohovor bol Slovenskom podpísaný v roku 2011 a ratifikovaný mal byť do roku 2013, čo sa dodnes nestalo.
Ministerka Žitňanská, garant procesu ratifikácie ID, jeho pokračovanie „nateraz“ pozastavila s verejným odôvodnením (dva protichodné názorové prúdy, nedostatok politickej vôle, potreba verejnej diskusie…):
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2229
Podľa ľavicových neoliberálov ho zablokovali konzervatívci (mieni liberálny Denník N):
https://dennikn.sk/815384/konzervativci-sa-boja-ze-muzi-budu-tehotni-dohovor-o-nasili-na-zenach-opat-odlozili/
Tvorba štátnej legislatívy a politík vo veci SK-09 pokračuje ako by bol ID ratifikovaný a teda platný, účinný a záväzný pre Slovenskú republiku. Mechanizmus a podmienky prideľovania dotácií neziskovkám, venujúcim sa násiliu, je nastavený na plnení  kritérií, ktoré určuje „záväzný“ (?!) Istanbulský dohovor. Pokračuje aj proces indoktrinácie spoločnosti rodovou ideológiou, významne poznačenou sociálnou filozofiou „dúhy“ a feminizmu.
Za vzdelávanie detí a mládeže je zodpovedné ministerstvo školstva, ktoré ale, hoc je politicky riadené SNS, ktorého tribúni rodovú ideológiu a Istanbulský dohovor odmietajú, nevie sa brániť silnému tlaku agresívneho ľudsko-právneho tretieho „dúhového“, rodového a feministického sektora, ktorého riadiaca, koordinačná, ideologická základňa sa nachádza na pôde a v gescii MPSVaR (Odbor rodových rovností a rovnakých príležitostí, ktorý vedie Ing. Pietruchová) a zároveň ministerstva spravodlivosti, ako garanta ochrany a podpory ľudských práv, medzi ktoré náleží aj ochrana, prevencia a boj proti násiliu, do ktorého MPSVaR iniciatívne implementovalo aj údajne „rodovo podmienené násilie“. Ministerstvo zahraničných vecí je zasa zastrešujúcim garantom dohľadu nad dodržiavaním medzinárodných dohovorov a zmlúv vo veciach ľudských práv. Toto všetko „rozmieňajú“ na drobné“ vo svojej rétorike ultra ľavicové „ľudsko-právne“ mimovládky a popri tom aktuálne chystajú tohtoročný dúhový pochod na 19 augusta. Záštitu prevzala Lucia Nicholsonová (voľte SaS!) a verejne sa k nemu prihlási priamo na mítingu a pochode nová ochrankyňa ľudských práv Mária Patakyová…
http://www.gender.gov.sk/dokumenty/
Ak si vypočujete reláciu Slobodný vysielač, dozviete sa, že viacerým neziskovkám, ktoré sa dlhé roky prakticky venujú ochrane a pomoci obetiam násilia, boli žiadosti o dotácie zamietnuté. Zároveň i to, že odborný a administratívny personál zmienených ministerstiev a najmä MPSVaR tvoria členovia, tvoria štátni zamestnanci z radov aktivistov ľudsko-právnych mimovládok, zameraných na ochranu a podporu „dúhy“ a feminizmu.
Viac tu:
https://slobodnyvysielac.sk/relacia/v-prvej-linii-56/
Z nórskych fondov bola vyradená trebárs aj Spišská charita:
„Výberová komisia vo veci vášho projektu odporučila jeho vyradenie s odôvodnením: Zdôvodnenie je založené na liste úradu pre finančný mechanizmus zo dňa 9. apríla 2017, v ktorom sú vybavené obavy, že organizácia, ktorej sa toto týka, podpísala petíciu proti ratifikácii Istanbulského dohovoru, čo je v rozpore s návrhom Programu Sk 09, že hodnoty, vyjadrené týmto subjektom sú nekonzistentné s úsilím nórskych grantov, podporovať ľudské práva a základné slobody a, že odporúčanie poskytnúť financovanie takejto organizácii môže byť porušením článku 1/6 nariadenia.
Viacerí členovia komisie aj pozorovatelia vyjadrili presvedčenie, že by bolo veľmi prínosné, ak by sa organizácia aj naďalej zapájala  do implementácie programu…“
https://slobodnyvysielac.sk/relacia/v-prvej-linii-56/
http://www.eeagrants.sk/55-sk/domace-nasilie/
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=700101&l=sk
Na jednej strane boli dotácie priznané subjektom, ktoré dvadsať rokov bojujú proti násiliu spoza stola a organizujú ho „na ulici“, a zamietnuté boli pro life a pro rodinne orientovaným subjektom, vykazujúcim dlhoročné praktické výsledky preto, lebo boli signatármi petícií za ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy a proti ratifikácii Istanbulského dohovoru.
Zoznam schválených dotácií:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacie-2017/schvalene-dotacie-k2_2017.pdf
Zoznam neschválených dotácií:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacie-2017/neschvalene-dotacie-k2_2017.pdf
Do pozornosti dávam Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a MPSVaR (Odbor rodových rovností a rovnosti príležitostí ) v oblasti  prevencie a eliminácie násilia na ženách a sexuálneho násilia, ktorého náplňou je tvorba a koordinácia komplexnej celoštátnej politiky pre danú oblasť v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019
KMC je vytvorené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny v rámci rovnomenného projektu, podporeného Úradom vlády z Nórskeho finančného mechanizmu, program SK09 Rodovo podmienené a domáce násilie
http://www.zastavmenasilie.gov.sk/index.php?f5a255e9=45
Definície a pojmy „rodovo podmieneného násilia“ sú chápané v zmysle definícií Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu nasledovne
a/ pojmom  „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote,
b/ pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt,
c/ pojmom  „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov,
d/ pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy disproporcionálne,
e/ pojmom „obeť“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania špecifikovaného v odsekoch a ), b) a d).
Pod pojmom „násilie“ sa rozumie násilie v zmysle právneho poriadku SR.
Názor autora a záver:
Slovenská republika by mala proces ratifikácie Istanbulského dohovoru ukončiť a odmietnuť a uzavrieť s tým, že ním nechce byť a necíti sa ním byť viazaná a má vlastné dostatočné nástroje na ochranu a prevenciu proti násiliu akéhokoľvek druhu…
Slovenská republika má reálne dostatok vlastných platných legislatívnych nástrojov na prevenciu a elimináciu všetkých druhov a foriem násilia, pričom rezervy sú v ich dôslednom uplatňovaní. V tomto záujme Slovenská republika nepotrebuje byť viazaná medzinárodným inštitútom GREVIO (monitoring, kontrola a represia), ktorého podriadenosti by sa musela podrobiť po ratifikácii a tým nadobudnutí platnosti a účinnosti Istanbulského dohovoru a ako zatiaľ len vágne definovaný inštitút GREVIO by mohol priniesť nepredvídané následky (obava z represie) na uplatňovaní slobôd a práv…
Počnúc Radičovej  a obomi Ficovými vládami možno mať výhrady aj proti statusu ľudsko-právneho mimovládneho sektora, ktorému bol umožnený prienik do vládnych štruktúr na úrovni ministerstiev, prístup k štátnym dotáciám, nórskym grantom a ich prerozdeľovaniu a tvorbe legislatívy.
Súčasná vládna koalícia udržiava status quo, vo veci kontroly mimovládneho sektora nekoná, a „naháňa“ najmä pravicových extrémistov, pričom ľavicový extrémizmus je obchádzaný (možno k nemu priradiť aj radikálne a pološialené feministické odnože feminizmu a v rámci neho aj totálnu ultra liberálnu pro-potratársku loby…).
Za zmienku stojí aj to, že hoc Akčný plán na ochranu a podporu LGBTI osôb nebol vládou prijatý, pod predsedníctvom ministerky spravodlivosti sa stretáva na svojich „pokútnych“ zasadnutiach výbor pre LGBTI osoby a skupiny, pričom verejnosť je navzdory štatútu výboru (zasadnutia majú byť verejné) vytesnená, lebo sa vyžaduje osobná akreditácia osôb, majúcich záujem o prítomnosť (…), o čom sa záujemca dozvie až pred zatvorenými dvermi miestnosti, kde zasadá výbor. Členstvo výboru tvoria aktivisti ľudsko-právnych mimovládok pre LGBTI a feministických mimovládok, pričom mnohí/hé z nich sú zamestnaní/né na zmienených ministerstvách. Výstupy zasadnutí nie sú prezentované verejnosti tak, ako by (transparentnosť) byť mali, ale prejavia sa až v záväzných dokumentoch, bez priebežnej verejnej diskusie. Teda, takýto obraz poskytuje takzvaná otvorená občianska spoločnosť sorosovského typu a proveniencie…
Takzvané „ľudsko-právne“ mimovládky „neoliberálneho ľusko-právneho“ sektora a „uzavretá, vybraná, otvorená občianska spoločnosť“ postupne preberajú moc nad ľudskými právami a ľudsko-právnymi politikami na Slovensku, súc financované z vládneho rozpočtu, miliardárom „filantropom“ Sorosom a z nórskych fondov…
Takzvané „tiež slobodné, ešte vraj aj liberálne, demokratické a nezávislé“ médiá sa aj v tejto veci (podpora rodovej ideológie, „dúhy“ a feminizmu a ratifikácie ID), správajú ako politické strany.
Takže, kto vládne na Slovensku?
V kontexte s riešením vnútro koaličnej krízy by autor rád videl aj vyjasnenie si stanovísk koaličných partnerov vo veci vzťahu k rodovej ideológii, ktorá je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
Ústava zvrchovanosťou mieni nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú zvrchovanosť Slovenska.
Autor článku: Juraj Režo

P.S. Ako potenciálne alebo reálne obete násilia, predsa nebudete nad hlavou mávať ratifikovaným Istanbulským dohovorom, ten vám bude málo platný, ale budete sa dožadovať reálnej ochrany ako obete alebo osoby v ohrození, a účinných konzekvencií voči reálnemu agresorovi a páchateľovi…
Ratifikovaný Istanbulský dohovor vám takú ochranu reálne neposkytne.
Reálna ochrana a prevencia je možná aj bez neho.
Násilie je násilie, ktoré vy, vyhodnotíte ako násilie, teda to, čo je na vás a proti vám páchané proti vašej vôli a bez vášho dobre informovaného súhlasu, bez ohľadu na vaše pohlavie, rod a Istanbulský dohovor.

 

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Vo VÚB banke nahlásili bombu, policajti prehľadávali všetky pobočky

Prešov 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bombu nikde nenašli a polícia po neznámom páchateľovi pátra Na prešovskú tiesňovú linku 158 nahlásil dnes okolo 11.00 h neznámy mužský hlas, že vo VÚB banke je bomba. Keďže anonym neuviedol presne miesto, kde sa bomba má nachádzať, policajti kontrolovali všetky pobočky banky…

Dalajláma sa podelil o svoj sen o presune sídla NATO do Moskvy

Washinton/Moskva 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto:TASR/AP)   Dalajláma XIV. vyhlásil, že sníva o tom, aby hlavné sídlo NATO sa premiestnilo do Moskvy. To povedal v rozhovore pre noviny Kommersant. Dodal, že by to umožnilo ľuďom z USA a Ruska sa zblížiť Dalajláma v rozhovore zdôraznil, že bez ohľadu na celoeurópsku krízu…

Úrady hlásia nárast nelegálnej migrácie cez Čierne more. Ide o štvrtú migračnú trasu?

Čierne more 17. augusta 2017 (HSP/bb/Foto: TASR/AP- Emilio Morenatti)   Rumunské úrady zaznamenali päťnásobný nárast nelegálneho prekročenia ich hraníc, preto je na mieste otázka, či Čierne more nezačína tvoriť štvrtú migračnú trasu Bulharská tlačová agentúra Novinite uvádza, že rumunská pobrežná stráž vo svojich vodách v Čiernom mori, asi 10 námorných míľ…

Izraelskí policajti otvorene porušujú medzinárodné normy a pravidlá

Jeruzalem 17. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Izraelskí policajti porušujú otvorene medzinárodné normy a pravidlá, ktoré sú bežné v civilizovanom svete. Informácie o tom priniesol portál politikus V posledných hodinách izraelskí policajti svojvoľne prenikli na pôdou nemocnice vo východnom Jeruzaleme, kde sa nachádzal postrelený Palestínec, podľa Izraelcov jednoznačne terorista. Policajti…

Michail Saakašvili vyhlásil, že sa na Ukrajinu vráti 10. septembra a požiadal, aby Kyjev z toho nerobil cirkus

Varšava 17. augusta 2017 (HSP/Foto: Facebook)   Bývalý prezident a gubernátor Michail Saakašvili mieni ukončiť svoje „európske turné“ a vrátiť sa do svojej druhej vlasti /kde mu však vzali občianstvo/ na Ukrajinu. O tom porozprával v 45-minútovom rozhovore na Facebooku V úvode sa snažil hovoriť po ukrajinsky, aj keď mu to celkom dobre nešlo. Prezradil,…

Paškov tvrdý odkaz Bugárovi: Pred voľbou na ombudsmana si ju prezentoval ako kresťanku a ona sa chystá na dúhový Pride!

Bratislava 17. augusta 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) možno už nepodporia žiadneho kandidáta, ktorého do verejných funkcií navrhne Most-Híd. Pripúšťa to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na sociálnej sieti Facebook. Rozčúlilo ho, že obmudsmanka Mária Patakyová, ktorú nominoval Most-Híd, prijala pozvanie na Dúhový Pride. "Tak…

Zvýšiť transparentnosť eurofondov má akčný plán, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ho predstaví na jeseň

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Transparentnosť pri čerpaní eurofondov by sa mala zvýšiť. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Petra Pellegriniho (Smer-SD) už niekoľko systémových opatrení postupne uvádza do praxe, ďalšie nástroje má priniesť pripravovaný akčný plán. Ten plánuje úrad predstaviť na jeseň. Z opatrení,…

Český prezident Zeman schudol a je v dobrom zdravotnom stave

Praha 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Tran Van Minh)   Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana bol pred mesiacom veľmi dobrý. S odvolaním sa na šéfa prezidentovho lekárskeho kolégia Martina Holcáta to dnes oznámil hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček. Podľa spravodajského webu Novinky.cz sa hlava štátu v júli podrobila komplexnému klinickému a…

Londýn verí, že druhú fázu rokovaní o brexite bude môcť otvoriť už v októbri

Londýn 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Britská vláda je presvedčená, že v rokovaniach s Európskou úniou o ukončení členstva Británie dosiahne do októbra "dostatočný pokrok" na to, aby mohli postúpiť do ďalšej fázy, týkajúcej sa budúcej podoby vzájomných vzťahov. Vyhlásila to dnes hovorkyňa britského ministerstva pre tzv. brexit, ktorú citovala…

Abdeslam, podozrivý z teroristických útokov v Paríži, bude obvinený i v Belgicku

Brusel 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Salah Abdeslam, hlavný podozrivý z teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015, bude v Belgicku trestne stíhaný za údajnú účasť na streľbe počas policajnej razie v Bruseli v roku 2016. Informáciu dnes potvrdila belgická prokuratúra Francúz Abdeslam (27) a ďalší podozrivý budú čeliť…

Úrad vlády: Po odstúpení Petra Plavčana povedenie rezort školstva iný člen vlády za SNS

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Úrad vlády SR čaká na obsah abdikačného listu Petra Plavčana (nom. SNS), najmä pokiaľ ide o dátum vzdania sa funkcie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Beatrice Szabóová. Po tom, ako Plavčanovo odstúpenie z funkcie nadobudne účinnosť, má byť riadením ministerstva…

Odpoveď Viery Tomanovej na otázky Denníka N

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na komisárku pre deti sa obrátil Denník N s nižšie uvedenými otázkami a keďže sa na ňu denne obracajú média s rôznymi otázkami, komisárka sa rozhodla zverejniť aj odpovede na ich otázky. Otázky Denníka N: „Dobrý deň, všimli sme si, že Úradu komisára…

Na mieste víkendových násilností v areáli univerzity v meste Charlottesville sa zišli ľudia so sviečkami

Charlottesville 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Shurtleff)   Areál univerzity v meste Charlottesville na území amerického štátu Virgínia zaplnili v stredu večer (miestneho času) stovky ľudí so sviečkami v reakcii na udalosti z minulého víkendu, keď tamojší pochod belošských nacionalistov prerástol do násilností Agentúra AP dnes uviedla, že účastníci tzv. sviečkovej…

Trumpova politika spôsobila neistotu v krajinách Latinskej Ameriky

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   V Latinskej Amerike spôsobil politický vývoj v USA neistotu v súvislosti s obchodnou politikou, ktorú by mohli Spojené štáty zaviesť na región. Vo svojom najnovšom výhľade to konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface Kostarika, El Salvador, Honduras a Mexiko. To sú štyri krajiny z regiónu Latinskej Ameriky, ktoré sú najzraniteľnejšie…

V prípade nehody exposlanca Daniela Lipšica sudca študuje spisový materiál

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   V prípade dopravnej nehody exposlanca Daniela L. na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka sa sudca oboznamuje so spisovým materiálom. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. „Predmetná obžaloba bola na OS Bratislava III podaná dňa 18.…

Päť nezvestných po páde vojenského vrtuľníka do oceánu pri Havaji

Honolulu 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Skupina zložená zo záchranárov mnohých služieb prehľadáva oceán pri pobreží amerického ostrovného štátu Havaj a pátra tam po piatich vojakoch, ktorí sa nachádzali na palube vojenského vrtuľníka, keď sa počas nočného výcviku zrútil Hovorca armády uviedol, že iný vrtuľník zúčastňujúci sa na výcviku…

Kanaďanka našla v mrkve zásnubný prsteň, ktorý stratila je príbuzná pred 13 rokmi

Kanada 17. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto:Twitter)   Majitelia farmy na juhu Kanady pozbierali zo záhonov nielen úrodu mrkvy, ale aj zásnubný prsteň 84-ročnej príbuznej. Stratila ho pred trinástimi rokmi pri práci na záhrade, uvádza televízna stanica CBC. Mary Grahamová stratila prsteň v roku 2004 počas práce na záhrade rodinnej farmy na…

Lucia Žitňanská: Pri výbere budovy budem zohľadňovať aj konečného užívateľa výhod

Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Z celkom 11 ponúk, ktoré prišli na ministerstvo, postupuje do druhého kola deväť Pri výbere nového sídla rezortu spravodlivosti bude ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) zohľadňovať aj to, akí koneční užívatelia výhod sú za developermi, ktorí ministerstvu predložili ponuky. Uviedla to na margo ukončeného…

TopSpeed

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

1

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

Bude mať nové BMW X5 laserové svetlomety?

3

Technológia laserových svetiel je síce "stará" už niekoľko rokov, no aktuálne ju majú v ponuke len 2 automobilky, Audi a BMW. Audi len v superšporte R8, BMW v dvoch typoch i8 a 7. Očakávaná nová 5-ka túto techniku ešte nezískala, možno tak príde až s jej modernizáciou. Budúci rok však…

Rišo Gonda odštartuje na VC Slovenska!

0

Rišo Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Okrem trate si bude musiež zvyknúť aj na uplné nové auto. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta…

Porsche 928 oslavuje 40. narodeniny

0

Porsche má dôvod oslavovať. Jeho model 928 slávi tohto roku štyridsiatku. Aj keď to nie je taká ikona ako model 911, toto luxusné GT si právom zaslúži pozornosť a medzi fanúšikmi je uznávané. Podľa niektorých jazdilo dokonca lepšie ako 911. Porsche 928 začali ponúkať už v roku 1977 a bol to…

Hyundai chce skrátiť vývoj auta na 18 mesiacov!

3

Automobilka Hyundai skráti proces vývoja áut od výkresu po výrobu na 18 mesiacov. Viceprezident dizajnu pre Hyundai a Genesis, Luc Donckerwolke, povedal, že juhokórejská automobilka plánuje reagovať na trendy a dopyt po nových modeloch výrazným skrátením životných cyklov. "Životné cykly sa skracujú a v budúcnosti to bude ešte drastickejšie. Nepochybujem,…

OMV vám daruje vodu. Postará sa o správny pitný režim

0

Únava, malátnosť, strata pozornosti, aj to sú dôsledky dehydratácie. Za volantom vozidla môžu mať tragické následky. Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. OMV vám daruje vodu. Stačí v piatok odbočiť na zeleno-modrú čerpaciu stanicu. Zákazníci na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku nájdu v…

KAMzaKRÁSOU

Som ľavák: Výhoda či prekliatie?

2

Vo svete väčšiny pravákov sú vystavovaní množstvu nástrojom, ktoré sú pre ich každodenný život nepoužiteľné. A nielen to, „bežnému“ pravákovi ani len nenapadne, koľko nástrah ponúka život ľavákom. Sú naozaj ľaváci cudzincami v našom svete? Čím vynikajú a naopak, čo je pre nich nočná mora? Ako za sinistralitu (ľavorukosť) a dextralitu (pravorukosť) môžu mozgové…

Nevieš, ako pribrať? Inšpiruj sa úžasnými premenami!

5

Instagram je úžasné miesto, pokiaľ ide o motivovanie ľudí k strate kíl. Čo však robiť v prípade, ak žena túži po pár kilách navyše? Otázka ako pribrať trápi množstvo žien, no nikto sa týmto problémom nezaoberá tak, ako je to v prípade chudnutia. Okrem plastických operácií totiž existuje spôsob, vďaka ktorému…

Máš chuť na sladké alebo slané? Toto sa ti telo snaží naznačiť!

9

Ak nás prepadne chuť na sladké alebo slané, väčšinou to pripisujeme našej pahltnosti. Vedeli ste však o tom, že naše chúťky na rôzne potraviny môžu byť signálmi, ktoré nám dáva vlastné telo? Tieto signály by sme rozhodne nemali ignorovať. Túžba po sladkom, slanom či kyslom jedle totiž môže naznačovať nedostatok rozličných…

Bel Aire Bridal romantické doplnky do vlasov pre nevesty

5

Bel Aire Bridal predstavila svoju najnovšiu kolekciu, v ktorej nájdete krásne romantické doplnky do vlasov nielen pre nevesty. Vlasy sú jednou z najdôležitejších ozdôb každej nevesty. I preto ich úprave v deň svadby venujeme veľkú pozornosť. Poniektoré nevesty ostávajú verné už vyskúšanému a obľúbenému účesu, iné zas rady experimentujú a prekvapujú. Nezabúdajte…

Rakytník: Impozantné ovocie, ktoré je liekom takmer na všetko!

6

Rakytník je už po mnoho rokov známy ako všeliek, ktorý sa využíva najmä vo východnej časti Ázie a v Rusku. S modernou vedou a na základe pokusov a omylov v súčasnosti odhaľujeme skutočné prínosy tohto super ovocia pre naše zdravie. 

RECEPT: Lahodná polievka gazpacho na horúce dni

5

V týchto horúčavách poznám jedinú rýchlu a jednoduchú záchranu pre žalúdok a zároveň aj potešenie pre chuťové poháriky. Tým je polievka gazpacho. Studená polievka z čerstvej zeleniny, olivového oleja a pre mňa neodmysliteľnou trochou suchého bieleho vína.

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…

21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta

0

Oren Shadmi je talentovaný americký umelec, ktorý vo svojich dielach ukazuje všetky nedokonalosti moderného rýchleho života. Bright Side zhromaždili niekoľko z jeho najlepších ilustrácií, ktoré kladú veľmi ostré otázky ľudstvu. Nech sa páči, 21 silných ilustrácií zobrazujúcich druhú stranu sveta. Pozeraj iba pred seba

Štúroviny II. : Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy

0

Ak pečieš kaleráb v rúre, dochucuješ ho kryštálovým cukrom a nerozumieš tomu, prečo ho nechcú žrať ani psy. Ak nasadzuješ kľukový hriadeľ, ktorý ti napadli zvery. Štúroviny ti ukážu, ako to gramaticky správne napísať kamošom na facebook. Tak poďme na to. //

10 epických dizajnových failov, ktoré skutočne existujú

0

Bol si niekedy v živote svedkom situácie, pri ktorej si sa chytal za hlavu a nevedel, či sa máš smiať alebo plakať? Napríklad polopriehľadné dvere alebo okná na verejných záchodoch, kanál nad úrovňou okolitej cesty a podobne? Nuž, vo svete je toho oveľa viac. Tu je 10 epických dizajnových failov, ktoré…