Je smutné, ale pre dnešnú vládnu moc nanajvýš signifikantné, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov na Slovensku otvorene vyzýva na porušovanie základných princípov pluralitnej demokracie

Publikované 19.06. 2017 o 22:29 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V Bratislavskej  Inchebe sa dňa 17. mája 2017 konal 28. snem Združenia miest a obcí Slovenska, na ktorom sa zúčastnili aj dvaja najvyšší ústavní činitelia SR – prezident SR A. Kiska a predseda vlády SR R. Fico.

Vo svojom príhovore R. Fico vyzval delegátov snemu, t.j. starostov a primátorov aby vo svojich obciach a mestách netolerovali žiadne prejavy fašizmu a dodržiavali demokratické pravidlá hry. Zvlášť upozorňoval na nebezpečenstvo fašizmu, ktoré podľa jeho názoru je na Slovensku prítomné a proti ktorému je nutné bojovať a nekompromisne postupovať. Každému z prítomných delegátov (a v plnej miere to platí aj pre informovaných občanov Slovenska) muselo byť jasné, že R. Fico mal na mysli členov a predstaviteľov ĽS Naše Slovensko, ktorí v jeho očiach predstavujú zdroj plazivej fašizácie našej spoločnosti. Vychádzajúc z vyjadrení predsedu vlády SR, nie sú to korupčné škandály tzv. štandardných politických strán, vrátane strany SMER, nie je to prebujnený politický klientelizmus, rozkrádanie, protekcionizmus, nárast kriminality a mnohé ďalšie negatívne javy, ktoré v najväčšej miere ohrozujú ekonomickú, politickú, právnu a sociálnu stabilitu našej spoločnosti, právneho štátu a existujúceho demokratického systému, ale je to v prvom rade a hlavne ĽS Naše Slovensko. Takže to najväčšie ohrozenie predstavuje strana, ktorá sa v dôsledku demokratickej súťaže a demokratických volieb prebojovala do parlamentu SR, čím, v súlade s demokratickými pravidlami hry získala postavenie legitímne pôsobiaceho politického subjektu v zákonodarnom zbore SR a na našej politickej scéne. A práve takáto strana v očiach terajších držiteľov moci v štáte predstavuje existenčné ohrozenie demokracie, či presnejšie povedané toho, čo sa za demokraciu len účelovo vydáva a čo by si v skutočnosti zasluhovalo presnejšie a výstižnejšie pomenovanie partokracia, resp. plutokracia, t.j. vládu skorumpovaných politických strán ovládaných bohatými a vplyvnými oligarchami a finančnými skupinami. Potvrdením tejto skutočnosti je aj nedávne vyhlásenie dnes už bývalého poslanca za stranu SMER A. Martvoňa, ktorý potvrdil úzke prepojenie špičiek donedávna ešte jeho strany s bohatými a vplyvnými oligarchami, keď prehlásil, „že je jasne vidieť, že v strane SMER narastá vplyv oligarchov, ktorí majú svojich ľudí na viacerých dôležitých miestach“.

O tom, že predsedovi vlády nejde o žiadnu demokraciu svedčí aj jeho apel na primátorov a starostov aby neposkytovali priestory ĽS Naše Slovensko za účelom realizácie pravidelných stretnutí jej  predstaviteľov s občanmi Slovenska, na ktorých by mohli slobodne a v súlade s pravidlami demokratického pluralizmu prezentovať svoju činnosť a aktivity v našom zákonodarnom zbore ale aj mimo tejto inštitúcie. V realizácii tejto nedemokratickej požiadavky vidí R. Fico spôsob ako zabrániť nárastu vplyvu a popularity, z jeho pohľadu „fašistickej“ a „extrémistickej“  strany medzi obyvateľmi nášho štátu. Že R. Ficom navrhované metódy sú v rozpore s Ústavou SR a princípmi parlamentnej demokracie, podstata ktorej spočíva v slobodnej a otvorenej súťaži medzi politickými subjektmi a ich programami, to nášmu predsedovi vlády nevadí. Hlavne, ak sa tým zastaví nárast preferencií ĽS Naše Slovensko a zníži sa jej popularita a podpora zo strany občanov Slovenska. Skutočne svojský, presnejšie povedané klamlivý, zavádzajúci a len mocenskými záujmami motivovaný pohľad na demokraciu a jej fungovanie, v dôsledku ktorého sa každá aktivita, každé rozhodnutie terajšej vládnej koalície účelovo prezentuje ako vysoko demokratické a v záujme ochrany jej princípov, pričom aktivity svojich politických oponentov držitelia terajšej vládnej moci zvyknú hodnotiť ako rozbíjačské, destabilizujúce, škodlivé a nebezpečné, v prípade ĽS Naše Slovensko navyše aj ako „extrémistické“ a „fašistické“.

A to tvrdia tí, ktorí sa neštítia používať  pre demokratický spôsob vládnutia veľmi netypické metódy a postupy. Jedným, nie však jediným príkladom potvrdzujúcim pravdivosť tohto tvrdenia je politické, presnejšie povedané, na politickú objednávku vyfabrikované podanie návrhu generálneho prokurátora Čižnára, v ktorom sa zdôvodňuje nutnosť rozpustenia parlamentnej strany Kotleba – ĽS Naše Slovensko. Ako dôvod tohto nedemokratického návrhu, prezentovaného vo vyhlásení hovorkyne Generálnej prokuratúry SR sa uvádza, že „politická strana Kotleba – ĽS Naše Slovensko ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike“. Každému súdnemu človeku, nezaratúvajúc do tejto skupiny našich vládnych predstaviteľov a im oddaných nohsledov a pritakávačov musí byť jasné, že to nemá s pravdou nič spoločné, pretože ak si človek pozorne prečíta program ĽS Naše Slovensko nenájde v ňom ani zmienku o tom, že by táto strana chcela realizovať to, z čoho je obviňovaná. Konkrétne, že by sa usilovala o zmenu politického systému, porušovala Ústavu SR, zákony a pod. Snaha podieľať sa na budovaní politicky nezávislého a hospodársky sebestačného štátu, ktorý bude sociálne spravodlivý, ekonomicky prosperujúci, hospodársky vyspelý, kresťansky a mravne zachovalý, zabezpečujúci vysokú vzdelanostnú a kultúrnu úroveň jeho obyvateľstva, s prevládajúcim národným cítením, ako sa to uvádza v programe tejto strany, nie je a ani nemôže byť v rozpore s obsahom Ústavy SR a medzinárodnými záväzkami Slovenska. Cieľom ĽS Naše Slovensko teda nie je likvidácia demokratického systému, práve naopak, cieľom je skvalitnenie tohto systému cestou legislatívnych a reformných zmien a opatrení, potvrdením čoho sú poslancami tejto strany predkladané zákony, sledujúce len a výhradne zlepšenie fungovania jednotlivých oblastí verejného života, posilnenie funkčnosti štátu a zlepšenie životnej úrovne jeho obyvateľstva.

Nesúhlas s možným zákazom činnosti a rozpustenia ĽS Naše Slovensko vyjadril aj známy politický analytik Ján Baránek, ktorý poukázal na tú skutočnosť, že dochádza k paradoxnej situácii, kedy „v záujme záchrany demokracie prijmeme nedemokratické opatrenia, čo je cesta do pekla“. Nedá sa nesúhlasiť s týmto vyjadrením, v ktorom tento analytik poukazuje na nebezpečenstvo takýchto opatrení, prijímaných štátnymi orgánmi a smerujúcich k spochybňovaniu samotnej podstaty parlamentarizmu a potláčaniu individuálnych a kolektívnych politických a občianskych práv občanov Slovenska. Ak dnes sú to dvaja poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko, ktorí sú stíhaní za svoje názory (páni M. Mazurek a S. Mizík), kde je istota, že v budúcnosti to nebudú ďalší nepohodlní poslanci, resp. ktorýkoľvek občan Slovenska? Ak dnes je podaný návrh na zrušenie tej najkritickejšej parlamentnej strany, kde je garancia, že v budúcnosti sa takýmto spôsobom vládnuca moc nebude chcieť zbaviť aj ďalších kritických opozičných subjektov? To je tá „cesta do pekla“, o ktorej hovorí Ján Baránek a ktorá predstavuje skutočné nebezpečenstvo pre terajší politických systém.

Je pravdou, že ĽS Naše Slovensko zaujíma veľmi kritické a odsudzujúce postoje voči korupcii a politickému klientelizmu tzv. štandardných strán. Pravdou je, že sa nechce zmieriť s rozsiahlym a všadeprítomným rozkrádaním, presnejšie povedané s okrádaním slušných občanov, že odmieta dobrovoľné zbavovanie sa našej štátnej a národnej suverenity a samostatnosti, že do popredia kladie naše národnoštátne záujmy a pod. To všetko sú prejavy a ciele, ktoré v žiadnom prípade nemôžeme považovať za odporujúce základným princípom demokracie. Veď už T.G. Masaryk, k myšlienkam ktorého tak radi upierajú svoju pozornosť naši ochrancovia demokratických a liberálnych hodnôt, na  otázku ohľadne podstaty demokracie uviedol to svoje známe: „nekradnúť a neklamať“. Nie členovia ĽS Naše Slovensko, ale terajšie vládnuce elity na Slovensku by si mali vziať k srdcu túto základnú zásadu fungovania demokratického systému.

V zdôvodnení podania generálneho prokurátora SR sa spomínajú fašistické sklony a aktivity, ktoré sa účelovo spájajú s činnosťou ĽS Naše Slovensko. V podobnom duchu sa niesol aj prejav prezidenta SR A. Kisku v NR SR, v ktorej predniesol prejav o stave našej krajiny. Mimo iného v ňom nezabudol ako už veľa krát predtým obviniť túto parlamentnú stranu z fašizmu a extrémizmu a vyjadriť svoju túžbu, aby tento politický subjekt prestal byť súčasťou nášho zákonodarného zboru, pričom z jeho úst nezaznel jeden jediný relevantný dôkaz o akoby fašistickej a extrémistickej povahe tejto strany. Čo je na tom najviac zarážajúce je to, že to hovorí človek, ktorý sa na Ukrajine predvádzal vo vojenskej uniforme fašistického Pravého sektora, teda toho zoskupenia, ktoré sa otvorene hlási k nacistickému zločincovi S. Banderovi, v osobe ktorého jeho príslušníci a sympatizanti vidia svojho novodobého hrdinu. Konkrétne sa náš pán prezident prezentoval v uniforme vojenského oddielu AZOV, t.j. tej vojenskej jednotky, ktorá sa aktívne podieľa na zverstvách, páchaných na vlastných spoluobčanoch žijúcich v juhovýchodnej časti Ukrajiny. Zákonite sa natíska otázka, kto je tu extrémista a kto navrhuje nedemokratické, vo svojej podstate fašistické metódy a spôsoby „vysporiadania sa“ so svojimi politickými a názorovými oponentmi. Určite to nie sú predstavitelia ĽS Naše Slovensko. Pravdou je, že je to Generálna prokuratúra SR a terajší držitelia vládnej moci v štáte, ktorí sa v boji proti svojmu úhlavnému opozičnému protivníkovi neštítia používať metódy a postupy, také charakteristické pre Mussoliniho fašistický systém v Taliansku, hitlerovské Nemecko, diktátorské režimy vo Francovom Španielsku, Salazarovom Portugalsku, boľševickom Rusku, Pinochetovom Čile, a v mnohých ďalších fašistických a totalitárskych režimoch existujúcich v 20. storočí. Smutné, ale pravdivé potvrdenie toho, že história sa opakuje.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pápež František sa stretol s 30 utečencami prichýlenými v Ríme

Vatikán/Rím 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/L'Osservatore Romano)   Pápež František sa dnes - v predvečer Svetového dňa utečencov - stretol s 30 utečencami v zastúpení celkove 121 žiadateľov o azyl prichýlených v Ríme rôznymi cirkevnými inštitúciami. Informoval o tom Vatikánsky rozhlas. Pápež pri tejto príležitosti zdôraznil, že bratstvo je silnejšie ako…

Polícia v Bukorešti  vyšetruje zločineckú skupinu, ktorá posielala deti kradnúť do Paríža

Bukurešť 19. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Fraidoon Pooyaa)   Rumunská prokuratúra vyšetruje prípad organizovanej zločineckej skupiny, ktorá je podozrivá, že vysielala približne 70 detí do Paríža s cieľom vykonávania vreckových krádeží. Uviedla to dnes agentúra AP. Prokuratúra dnes vyhlásila, že v súvislosti s týmto prípadom identifikovala 120 ľudí, vrátane detí vo veku desať…

Prezident Macron vymenoval za premiéra opäť Édouarda Philippa

Paríž 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Gonzalo Fuentes)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes večer opäť vymenoval do funkcie predsedu vlády Édouarda Philippa, ktorý predtým - v súlade s tradíciami krajiny - podal po voľbách do Národného zhromaždenia demisiu. Súčasne ho poveril zostavením nového vládneho kabinetu. Informoval o tom úrad hlavy štátu…

Kuba odmieta avizovanú novú politiku USA

Viedeň/Havana 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Kuba nikdy nebude rokovať so Spojenými štátmi pod nátlakom, alebo hrozbou, oznámil dnes v rakúskej metropole Viedeň kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez. Rodríguez tak reagoval na piatkový prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že je potrebné s Kubou uzavrieť novú dohodu…

Barnier: Prvý deň rokovaní bol užitočný, vykročili sme správnou nohou

Brusel 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Emmanuel Dunand)   Rokovania o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ sa začali dobre, vyhlásil po prvom dni rokovaní s Britániou hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. S britským ministrom pre brexit Davidom Davisom sa dohodli na vytvorení pracovných skupín venovaných právam občanov a finančnému vyrovnaniu.…

Horelo na streche jadrovej elektrárne Bugey neďaleko Lyonu

Lyon 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Kyodo News)   Plamene na streche reaktoru Bugey 5 sa podarilo dostať pod kontrolu Na streche francúzskej jadrovej elektrárne Bugey neďaleko Lyonu vypukol dnes požiar. Ako informoval prevádzkovateľ zariadenia spoločnosť EDF, plamene na streche reaktoru Bugey 5 sa podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči skúmajú ďalšie časti…

Uhrík: Štrajk v automobilke Volkswagen Slovakia poškodí obe strany

Bratislava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V utorok ráno (20.6.) o 6. hodine vstúpia odborári vo Volkswagen Slovakia do ostrého štrajku. Bude to prvý štrajk v histórii bratislavského podniku. Aký dosah môže mať štrajk na podnik i celú ekonomiku Slovenska, uvádza vo svojom stanovisku, ktoré poskytol TASR, bývalý predseda…

Česká polícia prehľadáva lesy v okrese Zlín, pátra po lupičoch zo Slovenska

Zlín 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Desiatky policajtov, psovodi a policajné vrtuľníky už od dnešného dopoludnia prečesávajú okolie mesta Slavičín v českom okrese Zlín. Pátrajú totiž po lupičoch zo Slovenska, ktorí v slovenskej pohraničnej obci Horné Srnie vylúpili vozidlo pošty. Česká polícia varovala, že muži môžu byť ozbrojení, informoval…

Poľská premiérka povedala, že jej vystúpenie v Auschwitzi bolo zle pochopené

Varšava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Alik Keplicz)   Poľská premiérka Beata Szydlová dnes uviedla, že jej vystúpenie na minulotýždňovej pietnej akcii v niekdajšom nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau nesúviselo s utečencami, ako sa mnohí domnievajú, napísala agentúra AP. Poľská premiérka na internetovej stránke wPolytice uviedla, že slová o migrácii počas jej vystúpenia…

Košické mestské zastupiteľstvo schválilo predaj 29 akcií v spoločnosti KOSIT

Košice 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-František Iván)   Košickí mestskí poslanci dnes schválili predaj 29 kusov akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT, a. s., väčšinovému vlastníkovi WOOD Waste Management Ltd. za 4.610.000 eur Dôvodom predaja je podľa primátora Košíc Richarda Rašiho avizované zvyšovanie základného imania a investičné zámery firmy, na čo…

Merkelová je za spoločný postup 27 štátov počas rokovaní o brexite

Berlín 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Michael Sohn)   Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová vyzvala dnes v Berlíne ďalšie členské krajiny Európskej únie, aby počas rokovaní o brexite postupovali vždy spoločne. "My, 27 (štátov), budeme formulovať naše záujmy veľmi jasne a, dúfajme, spoločne," vyhlásila šéfka nemeckej vlády po rokovaní s rumunským prezidentom…

Lídri V4 a Beneluxu rokovali o budúcnosti EÚ aj migrácii, na kvótach sa nezhodli

Varšava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Czarek Sokolowski)   Témy ako budúcnosť Európskej únie, brexit, migrácia, vzťahy s Ruskom či fungovanie spoločného trhu dominovali dnešnému stretnutiu lídrov V4 a Beneluxu vo Varšave. Aj keď premiéri Poľska, Maďarska, Česka, Holandska, Belgicka a Luxemburska - Beata Szydlová, Viktor Orbán, Bohuslav Sobotka, Mark Rutte, Charles…

Minister Kažimír by bol za zverejňovanie platov lekárov

Bratislava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by bol rád a posmeľuje ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) k tomu, aby verejne komunikoval platy lekárov v zdravotníctve. "Vedia ľudia v tejto krajine, že tie platy sú medzi troma a štyrmi tisícmi mesačne?" kládol si otázku…

Ďalší teroristický útok v Paríži. Uzavreli Champs-Elysées. Dodávka vrazila do policajného auta a následne explodovala

Paríž 19. júna 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Bertrand Combaldieu, Thibault Camus)   Francúzska polícia zasahuje na bulvári Champs-Elysées v Paríži. Podľa očitých svedkov tam motorové vozidlo, za ktorého volantom bol neznámy muž, narazilo do automobilu žandárstva. K zraneniam na mieste kolízie podľa informácií, ktoré priniesli francúzske elektronické médiá s odvolaním sa na…

Kotleba si počká na vyhlásenie termínu volieb do VÚC, prieskumy nerieši

Banská Bystrica 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba počká, kým predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) oznámi termín volieb do vyšších územných celkov (VÚC) a až potom bude reagovať na otázky týkajúce sa jeho opätovnej kandidatúry na šéfa kraja. Zatiaľ nerieši…

Migrant dobodal muža vo vlaku, lebo sa mu nepáčilo, že sprievodkyňa si od moslimky vypýtala cestovný lístok – vraj je to rasizmus...

Štokholm/Hallsberg 19. júna 2017 (HSP/breitbart.com/Foto:TASR/Claudio Brescian/TT News Agency via AP)   Muž pôvodom z Iraku, cestujúci vlakom zo Štokholmu do Hallsbergu, brutálne zaútočil na pasažiera po tom, čo si sprievodkyňa opýtala  od ženy – moslimky cestovný lístok. Obvinil ich všetkých z rasizmu. 25-ročného Karima Alaa Hussaina rozzúrilo, že si sprievodkyňa opýtala lístok…

Lajčák: Musíme byť viac asertívni, ak sa chceme stať relevantným globálnym hráčom

Bratislava 19. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Posúdenie stavu implementácie Globálnej stratégie EÚ rok po jej prijatí, s osobitným dôrazom na tie oblasti bezpečnosti a obrany, v ktorých sa podarilo dosiahnuť najväčší pokrok – najmä pokiaľ ide o posilnenie vojenských a civilných spôsobilostí, potrebných na rýchle reagovanie na krízy a…

Prezídium policajného zboru: Polícia strieľala na pravé zadné koleso. Vodiča posádka prosila, aby zastal, ten ich po streľbe vyzýval, aby sa skrčili. Auto nezastavil ani po tom, čo bol strelou zasiahnutý spolujazdec. Po havárii z auta ušiel

Bratislava 19. júna 2017 (HSP/Foto: Screenshot video)   Na tlačovej konferencii Prezídia Policajného zboru sa Prezídium vyjadrilo k tragickej udalosti uplynulého víkendu, pri ktorej vyhasol život 17-ročného Tomáša  Podľa vyjadrení Prezídia polícia strieľala na pravé zadné koleso unikajúceho auta, ktoré šoféroval 19-ročný vodič, už trikrát pozbavený práva viesť motorové vozidlo.…

TopSpeed

OMV upozorňuje: pripútajte sa aj na zadných sedadlách

3

OMV Slovensko spúšťa v rámci sloganu We Care More informačnú kampaň pre motoristov, aby sa nezabúdali pripútavať aj na zadných sedadlách. Cieľom tejto bohumilej aktivity je znížiť počet zranení motoristov. Nepripútaní vzadu ohrozujú po náraze nie len seba, ale aj vpredu sediacich. A toto riziko treba minimalizovať. Prakticky všetky autá…

Marcel Liedl znova ide na Majstrovstvá Sveta v motokárach

0

Kart World Championship (KWC), alebo po slovensky Majstrovstvá Sveta v motokárach sme doteraz vnímali ako indoorové podujatie. Predchádzajúce ročníky sa jazdili v halách, teraz však prichádza zmena, podujatie sa presúva z haly na vonkajšiu trať. Minulých ročníkov sa zúčastnil aj motokárový a okruhový pretekár Marcel Liedl, ktorý sa ani tento rok nenechá ujsť šancu…

Test jazdenky Volkswagen Passat CC (2008 - 2016)

2

Volkswageny sú prísne praktické a masové autá s konzervatívnym vzhľadom. Existuje však výnimka v podobe typu Passat CC. Ten má na pomery VW Group športový dizajn, no patrí medzi menej praktické autá v triede. Túto malú nevýhodu viac než vyvažuje štýlom. Auto do testu zapožičala spoločnosť AAA AUTO.

Škoda bude vyrábať už aj v Afrike

1

Českej značke Škoda-Auto sa darí. Chcú ešte viac, preto mieria na trhy, kde zastúpenie nemali, alebo bolo slabé. Pred pár dňami predstavenstvo ohlásilo, že mieria na ďalší kontrinent. Po Európe a Ázii to teraz nasmerujú do Afriky. Podľa českého denníka Mladá fronta Dnes automobilka v priebehu niekoľkých týždňov začne vyrábať typ Octavia III v Alžírsku.

Ako moderné technológie zvyšujú bezpečnosť na cestách

6

Mnohí dnešní vodiči, najmä tí z mladšej generácie, si vôbec nevedia predstaviť, že šoférovanie auta bola kedysi omnoho náročnejšia činnosť, ako je tomu dnes. Napríklad už len taký posilňovač riadenia. Ak by ste niekedy šoférovali bez neho, uvedomili by ste si, akú dlhú cestu prešli automobily v ústrety vodičovmu pohodliu.…

Maťo Homola doplatil na amatérsku chybu v administratíve!

1

Maťo Homola nemá práve najlepšiu sezónu. Slabý štart ročníka spôsobený detskými chorobami nového Opel Astra TCR vystriedali školácke chyby tímu a smola. To, čo mohol byť ďalší silný víkend plný bodov, sa zmenil na síce akčný, ale z pohľadu bodov katastrofu. Od Monzy môžeme vidieť nášho starého dobrého Maťa, ktorý bojuje o…

KAMzaKRÁSOU

Do kín prichádzajú Transformers: Posledný rytier!

2

Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svet zmieta zúrivá vojna medzi ľuďmi a ostatnými Transformermi. V poradí piaty film Transformers: Posledný rytier, ktorý priamo nadväzuje na štvrtý diel, ktorý niesol podtitul Zánik, asi nemohol vychádzať z beznádejnejšej situácie. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi úspešnej série, tvrdí, že piaty…

Ako sa chrániť pred vznikom pigmentových škvŕn počas leta

2

Žiadna z nás netúži po tom, aby jej tvár „zdobili“ vrásky, ktoré pridávajú na veku. Avšak aj nerovnomerný tón pleti môže spôsobiť, že pôsobíme oveľa staršie. Nemáme na mysli sladké pehy, ale väčšie hnedé škvrny, ktoré nevznikajú len na tvári, ale aj na rukách, dekolte alebo kdekoľvek na tele. Sú to…

Recept: Jahodovo-banánové smoothie

3

Smoothies nápoje sú obľúbenými a zdravými nápojmi. Dajú sa urobiť kombináciou mnohých surovín, ako sú napríklad jahody, čučoriedky, maliny, ale aj šaláty či dokonca uhorky. Ak hľadáte recept na zdravú maškrtu pripravte Jahodovo-banánové smoothie, ktoré máte za 5 minút pripravené.

Hrajte o 2 novinky od Oriflame: Mejkap a bronzer Giordani Gold

2

Hodvábne jemná pleť a prirodzené opálenie počas celého leta? S novinkami z talianskeho radu Giordani Gold od Oriflame budete mať aj túto neľahkú úlohu v malíčku! Počas teplých letných dní potrebujeme jediné – mejkap, ktorý kryje, no pleť nezaťaží. Každá žena žiaľ počas leta vylihovať na slniečku nemá čas a navyše sa niekedy stane aj to, že…

Video Bláznivý mejkap á la zmrzlina: Nový šialený trend!

5

Mejkap inšpirovaný zmrzlinou je nový trend, ktorý vymysleli kreatívni mejkap artisti  a šikovní beauty blogeri ho dotiahli do dokonalosti . Po rôznych priezračných rúžoch či silikónových blendroch je takzvaný zmrzlinový mejkap len čerešničkou na torte všetkých bláznivých nápadov. 

Super potraviny, ktoré vám dopomôžu ku krásnym vlasom

2

Správna výživa je kľúčom k zdravým vlasom. Ak sa chcete toto leto popýšiť krásnymi vlasmi pri mori, na kúpalisku alebo jednoducho chcete pre seba niečo urobiť, prvým krokom je prehodnotiť to, čo vkladáte do úst. Strava bohatá na tuky alebo cukor môže vaše vlasy ochudobniť nielen o zdravý vzhľad, ale môže prispieť k ich vypadávaniu. Super…

TopDesať

10 marketingových trikov, ktoré si na nás prichystali supermarkety

0

Keď sa vyberieš do obchodu, zvyčajne nemáš ani predstavu o tom, čo si vlastne potrebuješ kúpiť. Často však nakupujeme nepotrebné veci, ktorých dôvod nákupu nedokážeme ani logicky vysvetliť. Zhromaždili sme preto 10 marketingových trikov, ktoré si na nás prichystali supermarkety. Dôvod je jednoduchý - obchodníci chcú, aby sme utrácali oveľa…

Farboslepý muž, ktorý prvýkrát uvidel svet vo farbách, nedokázal zadržať slzy

0

50-ročný farboslepý Amerčan Chris Smelcer dostal okuliare, vďaka ktorým prvýkrát v živote uvidel okolitý svet farebne. Príbuzní a blízki natočili jeho reakciu. Smelcer neudržal emócie. "O môj Bože," povedal ihneď potom, čo si nasadil okuliare. Potom si dôkladne prezrel všetko okolo, pričom začal vlastnými rukami. "Modré džínsy, správne?" Nadšene zvolal pri…

18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou

0

Všetky tieto javy sú pre obyvateľov Dubaja samozrejmosťou. Pre nás sú však niektoré tieto veci nereálne a pripadajú nám, ako vytvorené na počítači alebo natočené v Hollywoode. Dnes ti teda prinášame 18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou. Uži si tieto nasledujúce fotografie a dúfaj v to, že raz…

Nezabudnuteľný Bruce Lee: Jediný záznam skutočného zápasu majstra bojových umení

0

Na internete sa objavilo jediné video skutočného boja Bruce Lee podľa pravidiel zmiešaného bojového umenia (MMA) Podľa Daily Mail bol súperom odchovanec majstra Ted Wong, ktorý aj v súčasnosti učí východné umenie v USA. Video bolo natočené v kalifornskej škole Jeet Kune Do, ktorá bola založená Bruceom Leeom. V komentári k videu…

Cenzúra v Saudskej Arábii. 10 dôkazov, že rovnaký produkt môže vyzerať úplne inak na Západe a na Blízkom východe

0

Bikiny a mini-sukne môžu byť bežné v západnom svete, ale Blízky východ je trochu iný príbeh. Krajiny ako Saudská Arábia a Irán uplatňujú prísne zákony o ženách v súlade s islamskou tradíciou a zakazujú, aby im na verejnosti spod odevu vytŕčala iná časť tela než tvár a ruky. Tieto obmedzenia však…

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované.   1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]